"Ho Go Ju Don To - All things of this world are made up of positive and negative (Go and Ju)"


Bubishi - The origin of the name of Goju-Ryu

Management of IKGA

IKGA ExecutiveIKGA Block Directors

President of IKGA

Goshi Yamaguchi

Vice-Presidents of IKGA

Hiromasa Kikuchi
Ingo De Jong
Peter Brandon
Paul Starling
Gonzalo Ramirez Ortiz

Ryuzo Watanabe Hanshi
In memoriam by
Shihan Gonzalo Ramirez Ortiz

Secretary of IKGA

Shin Tsukii

Co-ordinators

Hideki Wakasugi

IKGA IT Chief

Rob Richardson

African Block

Block Director
Peter Brandon

Asian Block

Block Director
Gohei Yamaguchi

Vice-Director
Hideki Wakasugi

Asian Block Co-ordinator
Kazuhiko Nobukane

European Block

Block Director
Ingo DeJong

North American Block

Secretary
Rob Richardson
Yukiko Hirayama

Oceania Block

Block Director
Brian Mackie

South American Block

Block Director
Gonzalo Ramirez Ortiz